Активности

ТВ Програмите за деца не се родово сензитивни – сугерира истражување на РЕСИС

ТВ Програмите за деца не се родово сензитивни – сугерира истражување на РЕСИС

август 10, 2020

Еден од наодите на нова студија која ги анализира родовите аспекти на детските емисии во програмите на националните телевизии, открива дека во играната програма од домашна продукција и на Јавниот серв...
Прочитај повеќе...  
ДЗР – помогнат од РЕСИС и ВФД – гради мостови на комуникација со јавноста

ДЗР – помогнат од РЕСИС и ВФД – гради мостови на комуникација со јавноста

август 8, 2020

Комуникацијата со општата јавност и со новинарите е стожерниот елемент од спроведувањето на Комуникациската стратегија 2020-2023 на Државниот завод за ревизија – која, кон крајот на минатата год...
Прочитај повеќе...  
РЕСИС ја заврши првата фаза од јакнењето на Мрежа од совети на публики

РЕСИС ја заврши првата фаза од јакнењето на Мрежа од совети на публики

јули 21, 2020

Во рамките на Цивика Мобилитас – институционалниот грант овозможен од програмата на Швајцарската влада, Институтот РЕСИС подготви Проценка на векторите на комуникација меѓу граѓанските организац...
Прочитај повеќе...  

Нашиот тим

Снежана Трпевска
Игор Мицевски
Ѓорѓи Митревски
Марија Нашоковска
Љубинка Поповска-Тошева
Снежана Трпевска

Снежана Трпевска

Доктор по социолошки науки
Email: snezana.trpevska@resis.mk

Области на експертиза
Методологија на општествените истражувања • Истражување на стратегиското кoмуницирање • Истражувања на публиката • Медиумска политика • Медиумскa писменост

Повеќе…

Игор Мицевски

Игор Мицевски

Магистер по Компаративна политика: национализам и етницитет
Email: igor.micevski@resis.mk

Области на експертиза
Компаративна политика • Национализам • Методологија на општествените истражувања • Истражување на публиките • Дискурзивна анализа • Анализа на медиумското врамување

Повеќе…

Ѓорѓи Митревски

Ѓорѓи Митревски

Магистер по Менаџирање на стратегиски комуникации
Email: gjorgji.mitrevski@resis.mk

Области на експертиза
Истражувања на општествениот развој • Истражувања на публиката и на јавното мислење • Истражувања на стратегиското кoмуницирање • Проектен менаџмент • Евалуациски истражувања

Повеќе…

Марија Нашоковска

Марија Нашоковска

Магистер по јавна администрација
Email: mnasokovska@gmail.com

Области на експертиза
Мониторинг и евалуација (М&Е) • Евалуација на проекти и програми • Развивање на индикатори • Воспоставување на М&Е системи

Повеќе…

Љубинка Поповска-Тошева

Љубинка Поповска-Тошева

Експерт за статистика
Email: ljubinka.popovska@resis.mk

Области на експертиза
Методологија за изработка и обработка на примерочни истражувања • Статистичка анализа на податоци • Квалитет на истражувања

Повеќе…

ПОДДРШКА НА НВО

За да ги остварат своите цели и активности, НВО имаат потреба од специфично знаење од областа на комуникациите. За таа цел, тимот на РЕСИС нуди изработка на комуникациски стратегии и планови прилагодени на мисијата, целите или на специфичните проекти на НВО.

ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ

За да ги остварат своите цели и активности, НВО имаат потреба од специфично знаење од областа на комуникациите. За таа цел, тимот на РЕСИС нуди изработка на комуникациски стратегии и планови прилагодени на мисијата, целите или на специфичните проекти на НВО.