ЗА НАС
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

ЗА РЕСИС

РЕСИС е основан во 2017 година како резултат на растечката потреба од компетентни општествени истражувања.

ЦЕЛИ

Цел на РЕСИС е унапредување на теоретското и практично знаење за проблемите на општествената промена.

НАШАТА РАБОТА

Нашата работа е насочена кон унапредување на концептот на општествен развој што во фокус на граѓаните.

ИНСТИТУТОТ СЕ ФОКУСИРА НА

Развивање нови знаења
за процесите на кои организациите и поединците се мобилизираат со цел да направат промена;
Развивање на иновативни методологии
за истражување на општествените промени;
Развивање на протоколи
на мониторинг и евалуација на ефектите од јанвите политики;
Поттикнување иницијативи
преку кои граѓаните ќе можат да влијаат врз организацијата на државата и општеството и ќе ја зголемат ефикасноста на институциите;
Промовирање на клучната улога на медиумите
во демократијата и за општествениот развој;
Унапредување на теоријата за општествениот развој
и развој на стандардите на истражувачката пракса во социологијата и другите општествени науки.

Нашиот тим:

ПОДДРШКА

НВО Повеќе
ИНСТИТУЦИИ Повеќе

ИСТРАЖУВАЊА

ПРОЕКТИ Повеќе
ПУБЛИКАЦИИ Повеќе