Активности

РЕСИС јакнe  капацитети на две национални институции

РЕСИС јакнe капацитети на две национални институции

септември 16, 2019

РЕСИС на „Денот на граѓанските организации“ ги претстави проектите за зајакнување на комуникациските капацитети на Собранието на Северна Македонија и на Државниот завод за ревизија.
Прочитај повеќе...  
Анализа: Политичкото огласување во медиумите

Анализа: Политичкото огласување во медиумите

јуни 5, 2019

Праксата на политичко огласување во Македонија темелно ја изместува позицијата на медиумите и новинарството, така што тие наместо да им служат на граѓаните и на јавниот интерес им служат на центрите н...
Прочитај повеќе...  
Процена на комуникациските процеси на Собранието на РМ

Процена на комуникациските процеси на Собранието на РМ

јануари 9, 2019

Експерти на РЕСИС ја истражија функционалноста на воспоставените системи за јавно информирање и партиципативност на јавностите во работата на Собранието на Република Македонија.
Прочитај повеќе...  

Нашиот тим

Снежана Трпевска
Игор Мицевски
Ѓорѓи Митревски
Марија Нашоковска
Љубинка Поповска-Тошева
Снежана Трпевска

Снежана Трпевска

Доктор по социолошки науки
Email: snezana.trpevska@resis.mk

Области на експертиза
Методологија на општествените истражувања • Истражување на стратегиското кoмуницирање • Истражувања на публиката • Медиумска политика • Медиумскa писменост

Повеќе…

Игор Мицевски

Игор Мицевски

Магистер по Компаративна политика: национализам и етницитет
Email: igor.micevski@resis.mk

Области на експертиза
Компаративна политика • Национализам • Методологија на општествените истражувања • Истражување на публиките • Дискурзивна анализа • Анализа на медиумското врамување

Повеќе…

Ѓорѓи Митревски

Ѓорѓи Митревски

Магистер по Менаџирање на стратегиски комуникации
Email: gjorgji.mitrevski@resis.mk

Области на експертиза
Истражувања на општествениот развој • Истражувања на публиката и на јавното мислење • Истражувања на стратегиското кoмуницирање • Проектен менаџмент • Евалуациски истражувања

Повеќе…

Марија Нашоковска

Марија Нашоковска

Магистер по јавна администрација
Email: mnasokovska@gmail.com

Области на експертиза
Мониторинг и евалуација (М&Е) • Евалуација на проекти и програми • Развивање на индикатори • Воспоставување на М&Е системи

Повеќе…

Љубинка Поповска-Тошева

Љубинка Поповска-Тошева

Експерт за статистика
Email: ljubinka.popovska@resis.mk

Области на експертиза
Методологија за изработка и обработка на примерочни истражувања • Статистичка анализа на податоци • Квалитет на истражувања

Повеќе…

ПОДДРШКА НА НВО

За да ги остварат своите цели и активности, НВО имаат потреба од специфично знаење од областа на комуникациите. За таа цел, тимот на РЕСИС нуди изработка на комуникациски стратегии и планови прилагодени на мисијата, целите или на специфичните проекти на НВО.

ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ

За да ги остварат своите цели и активности, НВО имаат потреба од специфично знаење од областа на комуникациите. За таа цел, тимот на РЕСИС нуди изработка на комуникациски стратегии и планови прилагодени на мисијата, целите или на специфичните проекти на НВО.