Активности

...

Нашиот тим

Снежана Трпевска
Игор Мицевски
Ѓорѓи Митревски
Марија Нашоковска
Љубинка Поповска-Тошева
Снежана Трпевска

Снежана Трпевска

Доктор по социолошки науки
Email: snezana.trpevska@resis.mk

Области на експертиза
Методологија на општествените истражувања • Истражување на стратегиското кoмуницирање • Истражувања на публиката • Медиумска политика • Медиумскa писменост

Повеќе…

Игор Мицевски

Игор Мицевски

Магистер по Компаративна политика: национализам и етницитет
Email: igor.micevski@resis.mk

Области на експертиза
Компаративна политика • Национализам • Методологија на општествените истражувања • Истражување на публиките • Дискурзивна анализа • Анализа на медиумското врамување

Повеќе…

Ѓорѓи Митревски

Ѓорѓи Митревски

Магистер по Менаџирање на стратегиски комуникации
Email: gjorgji.mitrevski@resis.mk

Области на експертиза
Истражувања на општествениот развој • Истражувања на публиката и на јавното мислење • Истражувања на стратегиското кoмуницирање • Проектен менаџмент • Евалуациски истражувања

Повеќе…

Марија Нашоковска

Марија Нашоковска

Магистер по јавна администрација
Email: mnasokovska@gmail.com

Области на експертиза
Мониторинг и евалуација (М&Е) • Евалуација на проекти и програми • Развивање на индикатори • Воспоставување на М&Е системи

Повеќе…

Љубинка Поповска-Тошева

Љубинка Поповска-Тошева

Експерт за статистика
Email: ljubinka.popovska@resis.mk

Области на експертиза
Методологија за изработка и обработка на примерочни истражувања • Статистичка анализа на податоци • Квалитет на истражувања

Повеќе…

ПОДДРШКА НА НВО

За да ги остварат своите цели и активности, НВО имаат потреба од специфично знаење од областа на комуникациите. За таа цел, тимот на РЕСИС нуди изработка на комуникациски стратегии и планови прилагодени на мисијата, целите или на специфичните проекти на НВО.

ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ

За да ги остварат своите цели и активности, НВО имаат потреба од специфично знаење од областа на комуникациите. За таа цел, тимот на РЕСИС нуди изработка на комуникациски стратегии и планови прилагодени на мисијата, целите или на специфичните проекти на НВО.