ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

ИСТРАЖУВАЊА

Јавните институции често имаат потреба од стручна помош во оценката на импактот од јавните политики или од прибирање податоци за ставовите, перцепциите и однесувањето на граѓаните во различни области. РЕСИС може да им пружи поддршка на јавните институции на различни начини:

 1. Оценка на импактот од јавните политики
  РЕСИС работи со мрежа од експерти кои можат за потребите на јавните институции да изработат проценка на можното влијание на новата регулатива со цел да се утврди дали со неа ќе се остварат посакуваните резултати. Проценката на влијанието на регулативата (Regulatory Impact Assessment) е често невозможна без изработка на детална студија и консултација со засегнатите страни.
 2. Истражувања на ставови и перцепции
  За потребите на јавните институции, тимот на РЕСИС може самостојно да испланира и спроведе целосно истражување на ставовите и перцепциите на граѓаните, корисниците на јавните услуги, вработените и другите целни јавности.
 3. Обуки за самостојно прибирање на податоци
  РЕСИС организира индивидуални или групни обуки за вработените во јавните институции на кои им се потребни знаења и вештини за прибирање и анализа на податоци во различни области на јавните политики. Содржината и времетрањето на обуките се обликуваат според потребите на јавните институции.

Дел од темите што може да се вклучат во обуките се следните:

 • Вовед во истражувања на политиките (Policy Research)
 • Вовед во истражувања на политиките (Policy Research)
 • План за деск истражување
 • Квантитативни и квалитативни податоци
 • Анализа на документи
 • Пишување истражувачки извештај и документ за јавни политики

Реализирани истражувања:

rez1Резиме на анализата на комуникациските практики во Собранието на РМ

 

 

 

 

 

 

РЕСИС во проектот „Поддршка на македонската парламентарна реформа“ –  ја спроведе Процената на комуникациските процеси и практики за јавно информирање на Собранието на СРM.

 

КОМУНИКАЦИСКИ СТРАТЕГИИ

За да ги остварат своите цели и активности, јавните институции имаат потреба од специфично знаење од областа на комуникациите. За таа цел, тимот на РЕСИС нуди изработка на комуникациски стратегии и планови прилагодени на мисијата, целите и обврските на јавните институции. Со помош на комуникациските стратегии јавните институции ќе можат:

 • да ги анализираат и детектираат слабостите на внатрешната комуникација;
 • да ги идентификуваат слабостите во комуницирањето со целните јавности;
 • јасно да ги утврдат перцепциите, ставовите и очекувањата на целните јавности;
 • подобро да ги дефинираат пораките и да досегнат до поголем број целни јавности;
 • да ја подобрат ефикасноста на комуникациските алатки што ги применуваат.

 

ПОДДРШКА

НВО Повеќе
ИНСТИТУЦИИ Повеќе

ИСТРАЖУВАЊА

ПРОЕКТИ Повеќе
ПУБЛИКАЦИИ Повеќе