ВЕСТИ И НАСТАНИ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

Интересот што новинарите и медиумските работници од Кичево го покажаа во минатиот период за својата организација и интенцијата на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници да биде присутен во сите средини во земјава резултираше со средба во Кичево на 3 април 2024 г. на која беа присутни поголем дел од луѓето ангажирани во локалните медиуми, дописниците од овој град за националните медиуми, претставници од Институтот РЕСИС и ССНМ.

Одржливоста и важноста на локалните медиуми и транспарентноста на општинските власти беа главните теми за кои вчера, 26 март 2024 година, беше разговарано на средбата на претставници на Институтот РЕСИС и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници со новинарите и медиумските работници од Куманово.

Скопје, 27 март 2024 година

Во рамки на проектот „Работнички права за независно новинарство“, ССНМ и Институтот РЕСИС работат на текстот на новата Стратегија на ССНМ. Во фазата на подготовка на овој текст, превидено е да се изработат и неколку експертски прилози за конкретни проблеми што треба да ги адресира Стратегијата. Прилозите треба да се изработени од експерти со искуство во областа на работничките права и/или синдикалното организирање, како и во областа на трудовото право и медиумската легислатива.

Работничките права на новинарите и медиумските работници се основа за слободно, независно и професионално новинарство. За остварување на овие права потребно е познавање на правната рамка во која новинарите и медиумските работници дејствуваат како вработени во медиумскиот сектор. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, во соработка со Институтот РЕСИС, како дел од едно сеопфатно истражување ја објавува публикацијата со наслов: „Работничките права на новинарите и медиумските работници – правна рамка на Република Северна Македонија“, чија авторка е Маја Атанасова од Македонското здружение на млади правници.

Ново истражување укажува на тоа дека новинарите и медиумските работници во земјава се соочуваат со голема оптовареност во работата, ниски плати, неплатена прекувремена работа и работа во празници, голем работен стрес и загриженост за своето психичко здравје.

Колку новинари има во Македонија, каде се ангажирани, колку од нив се редовно вработени, а колкумина се хонорарци и дали тие ги уживаат загарантираните права предвидени со Законот за работните односи? Дали се чувствуваат слободни да членуваат и дејствуваат во свои синдикални организации, и колку активизмот во овие организации и пред сѐ, во ССНМ може да влијае врз подобрување на условите, безбедноста и професионализмот при работењето?

Скопје, 12 декември 2023 година

Институтот РЕСИС објавува повик за избор на експерт/ка за истражувачка методологија кој/а ќе изработи истражувачки извештај од спроведена анкета за социо-економскиот статус и работничките права на новинарите и медиумските работници во Република Северна Македонија.

Граѓанските организации, потписнички на ова барање остро реагираат на пресудата во предметот против Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) за клевета со која се загрозува слободата на здружување и слободата на изразување. Со ова се повредуваат некои од основните човекови права загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија.

Активистите од 14 граѓански организации, членки на онлајн медиумот на заедницата Локал Актив, поминаа еднодневна обука за генерирање нови локални теми и пишување аналитички приказни што потоа ќе се објават на нивната заедничка онлајн платформа.

ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе