ВЕСТИ И НАСТАНИ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

РЕСИС објави нова анализа во која се детектираат сè уште присутните структурни пречки за развој на слободата на медиумите во Северна Македонија: пазарот е фрагментиран, повеќето медиуми се финансиски слаби и неодржливи, работниот статус на новинарите е сè уште несигурен и нестабилен, јавниот радиодифузер нема финансиска стабилност, автономија и независност, а пристапот на локалните заедници и ранливите групи до јавната сфера е загрозен. Дополнително, бидејќи социјалните мрежи се главен извор на информации за поголемиот дел од населението, особено за помладите, луѓето се во голема мера изложени на дезинформации и говор на омраза.

Во рамките на Деновите на медиумска писменост за децата и младите 2021, на 30 ноември, беше одржана презентацијата на акциското истражување: „Ранливите групи во јавната сфера“, во организација на Институтот за истражување на општествениот развој – РЕСИС. Дополнително, во рамки на настанот беше претставен Прирачникот за медиумска писменост за родители.

Претставници од Државниот завод за ревизија (ДЗР) и од Јавното обвинителство на 5 ноември 2021 година одржаа работна средба на која разговараа како да се премостат јазовите во комуникацијата помеѓу овие институции и да се постават нови, цврсти темели во нивната соработка преку спроведувањето на новата Комуникациска стратегија што ја изработи Институтот РЕСИС во рамки на проектот „Поддршка за имплементација на Комуникациската стратегија на ДЗР 2018-2022“, поддржан од Фондацијата за демократија на Вестминстер (ВФД).  

Институтот РЕСИС како членка и соработник на Мрежата за Медиумска Писменост го сработи Прирачникот за родители за медиумската писменост како корисна алатка за родителите во обидот да се заштитат најмладите од дезинформации, гласини или манипулативни содржини. Во Прирачникот особен осврт се дава на користењето на новите медиуми и содржините со кои се сретнуваат децата преку нив.

Акциското истражување на Институтот РЕСИС за формирање Мрежа од Совети на Публики беше презентирано на овогодинешниот настан организиран од Програмата Цивика Мобилитас на кој се славеа „30 години граѓански ангажман“. Презентирани беа Проценката на ранливите групи во јавната сфера и Насоките за стратегиско вмрежување и комуникација кои беа сработени во првите две фази од истражувањето.

Институтот РЕСИС заедно со Фондацијата за демократија Вестминстер (ВФД) продолжуваат со спроведувањето на Комуникациската стратегија 2020 - 2023 на Државниот завод за ревизија, чија основна цел е да ја поткрепи Стратегијата за развој на ДЗР2018 – 2022 за да се отворат каналите на комуникација кон општата јавност, медиумите и граѓанските организации и да се засили влијанието на ревизорските извештаи врз транспарентноста и отчетноста на државните институции.

Мрежата од совети на публики е формирана за да им овозможи на граѓанските организации да дејствуваат на консолидиран и координиран начин со цел да ги унапредат комуникациските права на ранливите групи во медиумската сфера, да им обезбеди пристап до процесите на креирање на медиумските политики и да гарантира нивна соодветна застапеност во медиумските содржини.

Формирањето на Мрежата беше иницирано и стратешки структурирано од Институтот РЕСИС на почетокот на оваа година, по долготрајниот истражувачки процес кој ги дефинираше проблемите и ги лоцираше комуникациските потреби на ранливите групи во Северна Македонија.

На 22-ри јуни 2021 година РЕСИС ја одржа шестата работилница на која се дискутираше за правата на ранливите групи во јавната сферасо претставниците на граѓански организации од Скопје и од  Вардарскиот регион. Главната тема на работилницата беше како да се подобри пристапот и видливоста на сите ранливи категории граѓани во програмските содржини на јавниот сервис и на приватните медиуми. Од работилницата произлезе иницијатива за организирање заедничка дебата на граѓанските органзации, претставници на медиумите, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски усуги, Советот за етика во медиумите и Советот на честа при Здружението на новинарите.

На 15-ти јуни 2021 година, се одржа петтата работилница на тема: „Правата на ранливите групи во медиумската област“ со граѓанските организации од Полошкиот и Југозападниот регион. На работилницата се разви дискусија за работата на онлајн медиумите и говорот на омраза против ранливите групи на социјалните медиуми и порталите. Онлајн медиумите не се регулирани со закон, туку со со саморегулаторни акти, а содржината на социјалните мрежи не е предмет на регулација. Затоа, мошне важно е граѓанските организации да се самоорганизираат и заеднички да ги следат и реагираат на содржините објавени на социјалните мрежи.  

На четвртата работилница за „Правата на ранливите групи во јавната сфера“ одржана на 1 јуни 2021 година, со претставници на граѓанските организации од Пелагонискиот регион, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Советот за етика во медиумите се дебатираше за пристапот на ранливите групи до медиумите, за потребата од соработка на граѓанските организации со новинарите, но и за тоа дека приватните медиуми треба да покажат поголем интерес и  одговорност во подигнувањето на свеста за правата на ранливите групи.   

ПОДДРШКА

НВО Повеќе
ИНСТИТУЦИИ Повеќе

ИСТРАЖУВАЊА

ПРОЕКТИ Повеќе
ПУБЛИКАЦИИ Повеќе