ЕДУКАТИВНИ РЕСУРСИ
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

Прирачник за анализа на медиумски содржини

Прирачникот кој е наменет за членките на Мрежата од совети на публики, но и за другите граѓански организации кои работат со различни ранливи групи е изработен за да им послужи како истражувачка алатка при идентификувањето различни форми на стереотипно претставување на ранливите групи во медиумските или други јавно публикувани содржини.

Тука се опишани основните карактеристики на неколку најчесто користени методи за квантитативна или квалитативна анализа на содржини. Покрај кусиот опис на методите, во текстот се претставени и примери од истражувања во кои се применети тие методи.

ПОДДРШКА

НВО Повеќе
ИНСТИТУЦИИ Повеќе

ИСТРАЖУВАЊА

ПРОЕКТИ Повеќе
ПУБЛИКАЦИИ Повеќе