РЕСИС
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

ljubinka photo

Љубинка Поповска - Тошева

Експерт за статистика

Email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
    
Биографија

Љубинка Поповска има осумнаесет години работно искуство во Државениот завод за статистика на Република Македонија (1985-2003 година) на работните позиции IT програмер (пет години) и раководител на одделението за методологии и статистички стандарди. Активно учествувала во развојот и трансформирањето на републичкиот завод за статистика во национална независна статистичка институција, согласно меѓународните и европските стандарди и барања. Во текот на своето професионално искуство работела на дизајнирање и водење на голем број анкети, како за потребите на Државниот завод за статистика, така и за повеќе меѓународни организации (УНДП, Светска банка) и приватни клиенти.

Има долгогодишно професионално искуство во: дефинирање на статистичка методологија, дизајн на структурирани прашалници, избор и обработка на примероци, дефинирање на правила за обработка, оцена на параметри и примерочни грешки, справување и пресметки на не-примерочни грешки, анализа на статистички податоци, статистички мета-податоци, класификации и др. Последниве десетина години се бави со начини на дефинирање, пресметки, толкување и употреба на статистичките показатели како индикатори за: одржлив развој, вработување, невработеност, неактивност, социјална вклученост, човеков развој, сиромаштија и др. Дел од позначајните проекти на кои била ангажирана се следниве:

  • Од јануари 2018 до октомври 2020 година е ангажирана како статистичар на проектот на Светска банка и Министерството за труд и социјална политика „Унапредување на системот на социјални услуги“ за поддршка на реформата на социјалната и детската заштита. Работи на средување на податоци, пресметки на  соодветни индикатори и извештаи за потребите на МТСП и проектот.
  • Во  рамки на ЕУ проектот за техничка помош на Либанската канцеларија за статистика,  во 2019  учествувала во дефинирање на методологија за формирање на мултидимензионален индекс на сиромаштија.
  • Во 2014 година работела како експерт на ЕУ проектот “Проценка на статистичките системи и селектирани статистички области на земјите опфатени со политиката на проширување на ЕК (Assessment of the statistical systems and selected statistical areas of the enlargement and ENP countries’), за секторски приказ на Анкетата на работна сила во БиХ: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/45004/6182541/SR_Report_LFS_BiH_18.12.2014.pdf/6d0ee44c-7a8d-478e-8112-570bd5d8b484
  • Учествувала во дефинирањето на индикаторите за мониторинг и евалуација на националните стратегии: „Национална стратегија за социјална инклузија на Ромите во Декада на Ромите 2013-2015“ и „Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија (2010-2020)“.
  • Во пописите на населението во Македонија (1991,1994, 2002 година), пописот во Босна и Херцеговина во 2013 година и пописот во Молдавија во 2014 година, учествувала во дефинирање и организирање на евалуацијата на опфатот и квалитетот на пописните единици, преку дефинирање и спроведување на соодветни пост-пописни истражувања.
  • Работела на унапредувањето на статистичките системи на Босна и Херцеговина (2003-2006) и Црна Гора (2009-2011), како раководител на проекти финансирани преку програмите за техничка подршка на ЕУ (EC PHARE II technical assistance project “Technical Support to Statistical System in BiH” и EU technical assistance IPA 2007 project “Assisting Montenegro in approximating EU standards in statistics);
  • Учествувала во дизајнирањето на примерокот и оценувањето на Анкетата на работната сила во Македонија (1996-2000), како и на воспоставување на Анкетата на работната сила во статистичкиот систем на Босна и Херцеговина (2005-2006), во рамки на проект поддржан од УНДП http://fzs.ba/index.php/publikacije/saopcenjapriopcenja/ankete/anketa-o-radnoj-snazi/

ЛОКАЦИЈА

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ