Анализа: Политичкото огласување во медиумите

Праксата на политичко огласување во Македонија темелно ја изместува позицијата на медиумите и новинарството, така што тие наместо да им служат на граѓаните и на јавниот интерес им служат на центрите на економска и политичка моќ.

Објавен монитор на медиумскиот плурализам

Експертите на РЕСИС изработија прва проценка на состојбата со плурализамот во медиумската сфера на Македонија, врз основа на методологијата на Центарот за медиумски плурализам од Фиренца.

Партиципативен модел на јавен сервис

Јавниот радиодифузен сервис во Македонија може да се трансформира само доколку фокусот се стави на четирите основни вредности: граѓанството, универзалноста, квалитетот и довербата.

Трпевска: Скица за нова медиумска политика

Предложените измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, најавени како дел од Владиниот план 3-6-9, се парцијални и адресираат само мал дел од проблемите медиумската сфера.