ЕКСПЕРТИ

Снежана Трпевска
Доктор по социолошки науки
Email: snezana.trpevska@resis.mk

Области на експертиза
Методологија на општествените истражувања • Истражување на стратегиското кoмуницирање
• Истражувања на публиката • Медиумска политика • Медиумскa писменост

(Повеќе…)

 

Игор Мицевски
Магистер по Компаративна политика: национализам и етницитет
Email: igor.micevski@resis.mk

Области на експертиза
Компаративна политика • Национализам • Методологија на општествените истражувања • Истражување на публиките
• Дискурзивна анализа • Анализа на медиумското врамување

(Повеќе…)

 

Ѓорѓи Митревски
Магистер по Менаџирање на стратегиски комуникации
Email: gjorgji.mitrevski@resis.mk

Области на експертиза
Истражувања на општествениот развој • Истражувања на публиката и на јавното мислење
• Истражувања на стратегиското кoмуницирање • Проектен менаџмент • Евалуациски истражувања

(Повеќе…)

 

Марија Нашоковска
Магистер по јавна администрација
Email: mnasokovska@gmail.com

Области на експертиза
Мониторинг и евалуација (М&Е) • Евалуација на проекти и програми
• Развивање на индикатори • Воспоставување на М&Е системи

(Повеќе…)

 

 

Љубинка Поповска-Тошева
Експерт за статистика
Email: ljubinka.popovska@resis.mk

Области на експертиза
Методологија за изработка и обработка на примерочни истражувања
• Статистичка анализа на податоци • Квалитет на истражувања

(Повеќе…)